Uvjeti

Uvjeti kupnje

Upotrebom sustava za prijavu na internetskoj stranici https://zimmerfreiforum.com/ Korisnik odnosno Kupac prihvaća sva prava, obveze i odgovornosti iz Općih odredbi i uvjeta društva IRUNDO d.o.o., Petrinjska ulica 9, 10000 Zagreb, OIB: 11349828057, e-adresa: info@irundo.hr kao Organizatora prodaje (dalje u tekstu: „Organizator prodaje”). Ovim Općim uvjetima poslovanja (dalje u tekstu: „OUP”) između Organizatora prodaje i pravnih ili fizičkih osoba (dalje u tekstu: „Korisnik”) koje upotrebljavaju mogućnost kupnje ulaznica putem interneta za izvanmrežnu konferenciju Zimmer frei Forum (dalje u tekstu:  „Događaj”; Organizator prodaje i Korisnik dalje u tekstu zajedno se nazivaju „ugovorne strane”) utvrđuju se uvjeti upotrebe usluge za kupnju ulaznica te prava i obveze ugovornih strana. Ugovor o kupoprodaji može se sklopiti na hrvatskom jeziku.

Organizator prodaje u suradnji s partnerima (dalje u tekstu: „Organizator”) organiziraju izvanmrežnu konferenciju Zimmer frei Forum te putem internetske stranice https://zimmerfreiforum.com/ omogućuju prodaju kotizacija koje Kupcu/Korisniku omogućuju sudjelovanje na izvanmrežnoj konferenciji. Organizator prodaje upravlja sustavom internetske prodaje ulaznica (dalje u tekstu: „Sustav”) kako bi olakšao kupnju ulaznica za Događaj. U Sustavu se prodaju isključivo ulaznice za Događaj koji organiziraju Organizator prodaje i partneri (dalje u tekstu: „Usluga”). Korisnik prijavom pristaje da se njegovi podaci za kontakt dijele s Organizatorom Događaja.

Kupac/Korisnik je svaki posjetitelj internetske stranice https://zimmerfreiforum.com/ koji je došao na stranicu kako bi dobio informacije i/ili kupio proizvod/uslugu koja se na njoj nudi. Korisnik je dužan navesti svoje osobne podatke koji su nužni za pružanje Usluge. Korisnik time prihvaća odredbe ovih UK. Upotrebom usluge Korisnik potvrđuje da je upoznat s uvjetima ovih UK (Uvjetima kupnje), da ih je razumio i da je njima obvezan.

Ovaj je dokument elektronički ugovor između Organizatora prodaje i Korisnika ili Kupca, a njegovim prihvaćanjem obje ugovorne strane prihvaćaju sva prava, obveze i odgovornosti navedene u njemu. Obrada osobnih podataka Korisnika temelji se na njegovoj privoli. Korisnik je suglasan da se njegovi osobni podaci koje je dao tijekom upotrebe Usluge obrađuju u svrhu pružanja Usluge (uključujući sklapanje ugovora o kupoprodaji i povezane radnje, kao što su izdavanje računa i priprema Događaja) u okviru ovih UK. Korisnik izričito pristaje i na to da Organizatora prodaje prikuplja i obrađuje njegove osobne podatke u svrhu pružanja Usluga. Korisnik je dužan pružiti stvarne podatke tijekom korištenja Sustavom. Organizator prodaje nije odgovoran za štetu i troškove koji nastanu iz Korisnikova nepoštovanja te obveze.

Organizator zadržava pravo da u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave, ako to smatra nužnim, otkaže ili izmijeni ovdje navedene Uvjete kupnje.

Korisnik prihvaća sljedeća tehnička i pravna ograničenja i rizike Usluge:

·       Zbog značajki interneta neprekidan rad Sustava može biti prekinut bez prethodnog znanja ili namjere Organizatora prodaje. Organizator prodaje čini sve što se razumno može očekivati kako bi rad Sustava bio neometan, ali ne mogu jamčiti besprijekoran i neometan rad Usluge i povezane internetske stranice (npr. partnera za plaćanje) ili stalan i besprijekoran pristup Usluzi. Organizator prodaje nije odgovoran ni za kakvu štetu i troškove koji proizlaze iz prekida Usluge ili greške u pristupu Usluzi.

·       Organizator prodaje ima pravo u potpunosti ili djelomično prekinuti Uslugu bez prethodnog priopćenja ili obavijesti u svrhu održavanja Usluge ili povezane internetske stranice ili iz bilo kojeg sigurnosnog razloga.

·       Korisnik potvrđuje da sustavom internetskog plaćanja koji je dostupan putem internetske stranice ne upravlja Organizator prodaje, stoga se on ne smatra odgovornim za štetu, zlouporabu ili neuspjeh transakcije povezan s upotrebom sustava internetskog plaćanja.

Korisnik preuzima punu odgovornost za svoje postupke tijekom korištenja Sustavom Organizatora prodaje. Korisnik se obvezuje odmah obavijestiti službu za korisnike Organizatora prodaje u slučaju neovlaštene upotrebe njegovih podataka ili bilo koje druge povrede sigurnosti.

Organizator prodaje ima pravo odbiti bilo koju narudžbu ili kupnju Korisnika ako ona predstavlja povredu propisa, zakona, ugovornih obveza Organizatora prodaje, etičkih normi i pravila koje je prihvatilo samoregulatorno tijelo koje je nadležno u odnosu na Organizatora prodaje ili ako na bilo koji drugi način predstavlja povredu morala ili poslovnih interesa Organizatora prodaje. Ugovorne strane prihvaćaju da se ugovor o Korisnikovoj kupnji sklopljen između njih ne smatra pisanim ugovorom, stoga se ne može pristupiti njegovoj arhiviranoj verziji kod Organizatora prodaje. Sklapanje ugovora potvrđuje se potvrdom koju Organizator prodaje šalje e-poštom nakon kupnje.

Korisnici prijavom na internetu prihvaćaju da će se na događaju snimati fotografije, videozapisi i audiozapisi koji ih mogu izložiti prepoznatljivosti. Te fotografije, videozapisi i audiozapisi mogu se objaviti i postati dostupni javnosti u bilo kojem pisanom ili elektroničkom mediju. Sudionici događaja sudjelovanjem pristaju na produkciju tih fotografija, videozapisa i audiozapisa te potvrđuju da nemaju pravo iznositi zahtjeve u vezi s tim zapisima niti to imaju pravo činiti protiv organizatora, izrađivača snimki ili njihovih zakonitih korisnika.

Pravni odnos povezan s upotrebom Usluge:

·       Organizator zadržava pravo promijeniti govornike koji će na konferenciji predstaviti sadržaj iz razloga na koje ne može utjecati. U tom slučaju Korisnik koji je kupio kotizaciju nema pravo na naknadu od Organizatora prodaje.

·       Organizator zadržava pravo promjene datuma Konferencije iz razloga na koje ne može utjecati. U tom slučaju Kupac ima pravo dati pisanu izjavu o raskidu ugovora i zatražiti povrat cjelokupnog iznosa uplaćenog u svrhu kupnje kotizacije (Kotizacija).

·       U slučaju otkazivanja Događaja postupak povrata kupljenih ulaznica ili druge mogućnosti upotrebe tih ulaznica te povezana mjesta i rokove Organizatora prodaje objavit će na internetskoj stranici Događaja.

·       Kupnjom ulaznice Korisnik izjavljuje da je propisno upoznat s odredbama UK o sudjelovanju na događajima Organizatora prodaje i upotrebi ulaznica te ostalim politikama Organizatora prodaje navedenima na internetskoj stranici Događaja, kao i da je ulaznice kupio imajući to na umu.

Uvjeti kupnje i upotreba kotizacije za Zimmer frei Forum:

·       Kotizacije su objavljene na internetskoj stranici https://zimmerfreiforum.com/.

·       Cijene ne uključuju PDV.

·       Korisnik snosi sve inozemne bankovne naknade.

·       Zimmer frei Forum zadržava pravo promjene cijena bez prethodne najave.

·       Nakon podnošenja obrasca za prijavu na e-adresu unesenu za dostavu računa u roku od tri radna dana stići će e-poruka s predračunom, tj. poziv na plaćanje. Organizator prodaje ne snosi odgovornost za štetu nastalu zbog toga što je Korisnik naveo neispravnu e-adresu.

·       Kupac je dužan platiti predračun u roku navedenom u njemu, a IRUNDO d.o.o. dužan je poslati račun.

·       Konferenciji mogu prisustvovati samo prijavljene osobe / Korisnici koji su platili predračun/ponudu do dana održavanja Konferencije. Ako do dana održavanja Konferencije ne podmiri račun, prijavljeni sudionik neće biti akreditiran i neće moći prisustvovati Konferenciji.

·       Način plaćanja: putem IBAN-a ili SWIFT-a

·       Ugovor o kupnji ulaznice sklapa se između ugovornih strana čim Korisnik potvrdi namjeru kupnje pritiskom na gumb „Submit/Pošalji” na platformi za kupnju Organizatora prodaje, nakon što ispuni sve potrebne podatke za kupnju.

·       Organizator prodaje ne snosi odgovornost za pogreške tijekom plaćanja.

·       Uspješnost kupnje ne ovisi o slanju potvrde. Izostanak slanja potvrde može biti uzrokovan i pogreškom u komunikaciji.

Kupac ili Korisnik koji je dobio pristup sadržaju (Kotizacija) može ga upotrebljavati u mjeri predviđenoj zakonom.

Korisniku ili Kupcu izričito je zabranjeno davati poveznice na sadržaj ili ga prikazivati trećim stranama koje nisu dobile pristup sadržaju (Kotizacija).

Kupcu ili Korisniku nije dopušteno širiti sadržaj, predstavljati ga na tržištu, mijenjati njegov sadržaj, umnožavati ga, kopirati ili distribuirati ni upotrebljavati sadržaj u digitalnom ili papirnatom obliku (prezentacije).

U slučaju izmjena ovih Uvjeta poslovanja Kupac/Korisnik bit će obaviješten objavom na internetskoj stranici ili slanjem e-pošte.

Izmjene i dopune Uvjeta i odredbi stupaju na snagu čim se objave na internetskoj stranici.

Uvjeti povrata za otkazivanje i povrata uplaćenih kotizacija:

·       Za prijave otkazane slanjem pisane obavijesti organizatoru najmanje 14 dana prije dana Događaja može se ostvariti pravo na povrat punog iznosa kotizacije nakon odbitka PDV-a ako se događaj realizira.

·       Za prijave otkazane slanjem pisane obavijesti organizatoru od 7 do 14 dana prije dana Događaja može se ostvariti pravo na povrat 50 % iznosa kotizacije nakon odbitka PDV-a ako se događaj realizira.

·       Za prijave otkazane slanjem pisane obavijesti organizatoru 6 dana prije dana Događaja ili manje ne može se ostvariti pravo na povrat kotizacije ako se događaj realizira.

·       Ako prijavljeni sudionik plati kotizaciju, ali se ne pojavi na Događaju, povrat nije moguć.

·       Pisano otkazivanje moguće je na e-adresu kotizacije@zimmerfreiforum.com.

·       Promjena imena sudionika može se prijaviti pisanim putem najkasnije dva dana prije početka konferencije e-poštom na kotizacije@zimmerfreiforum.com

·       Ako kotizacija nije uplaćena, prijavljeni Kupac/Korisnik neće biti akreditiran.

·       Organizator zadržava pravo promjene datuma Konferencije iz razloga na koje ne može utjecati. U tom slučaju Kupac ima pravo dati pisanu izjavu o raskidu ugovora i zatražiti povrat cjelokupnog iznosa uplaćenog u svrhu kupnje kotizacije (Kotizacija).

·       U slučaju otkazivanja događaja Kupac ima pravo dati pisanu izjavu o raskidu ugovora i zatražiti povrat cjelokupnog iznosa uplaćenog u svrhu kupnje kotizacije (Kotizacija).

·       Nakon sklapanja ugovora o povratu novca IRUNDO d.o.o. izvršit će povrat iznosa cijene kotizacije umanjene za popratne troškove (troškovi dostave, transakcije, usluge i sl.) na unaprijed navedeni bankovni račun Kupca.

 

Akreditacije

·       Akreditaciju će osigurati Organizator, a Kupac će je dobiti na prijavnom mjestu uz predočenje osobne iskaznice, prema unaprijed utvrđenom rasporedu koji će biti objavljen na internetskoj stranici https://zimmerfreiforum.com/.

 

Pravni sporovi

·       Ovi UK uređeni su hrvatskim pravom. Za sve sporove koji se odnose na povredu, raskid, valjanost ili tumačenje ovih UK isključivo je nadležan sud u Zagrebu, u Hrvatskoj.

·       Organizator prodaje ne smatra se odgovornim za ponašanje Korisnika tijekom Usluge, Događaja ili na internetskoj stranici povezanoj s Uslugom. Organizator prodaje ne smatra se odgovornim za ponašanje Korisnika tijekom upotrebe Usluga. U takvom slučaju Organizator prodaje u potpunosti surađuje s nadležnim tijelima kako bi istražili povrede koje su se dogodile u vezi s internetskom stranicom.

·       Korisnik prihvaća da će tijekom upotrebe Usluge ili povezane internetske stranice postupati poštujući odredbe relevantnog nacionalnog zakonodavstva. Ako koja aktivnost povezana s upotrebom Sustava nije dopuštena prema Organizatoru prodaje, zakonodavstvu Republike Hrvatske ili zakonodavstvu zemlje Korisnika, Organizator prodaje ne smatra se odgovornim za posljedice takve aktivnosti.

Zaštitni znakovi i intelektualno vlasništvo na internetskoj stranici

·       Zaštitni znakovi na internetskoj stranici Usluge isključivo su vlasništvo Organizatora prodaje ili drugih vlasnika prava. Treće strane ni na koji način ne smiju upotrebljavati, prenositi ili objavljivati te oznake bez izričite i pisane suglasnosti Organizatora prodaje ili vlasnika prava.

·       Informacije i ostali dokumenti dostupni putem internetske stranice zaštićeni su autorskim pravom Organizator prodaje ili vlasnici prava imaju pravo na povezana prava. Treće strane ni na koji način ne smiju upotrebljavati, kopirati, prenositi ili objavljivati informacije i druge materijale dostupne putem internetske stranice bez izričite i pisane suglasnosti Organizatora prodaje ili nositelja prava.

·       Kad je riječ o podacima koje Korisnik navodi tijekom upotrebe Usluge, Organizator prodaje i partner postaju voditelji obrade podataka uz odobrenje Korisnika. Kad je riječ o detaljnim pravilima obrade podataka, primjenjuju se politike zaštite privatnosti Organizator prodaje i partnera.

·       Organizator prodaje ima pravo koristiti, upotrebljavati, objavljivati ili brisati komentare koje Korisnik objavi o upotrebi Usluge bez ograničenja i bez obveze bilo kakvog oblika naknade Korisniku.

Novi horizonti obiteljskog turizma

ADRESA:

15. veljače 2024. // Peti kupe
Zagreb, Hrvatska

ADRESA:

Posjetite nas na društvenim mrežama:

© 2023 Zimmer Frei Forum. Sva prava zadržana. Politika privatnosti.

Dizajn by

Novi horizonti obiteljskog turizma

ADRESA:

15. veljače 2024. // Peti kupe
Zagreb, Hrvatska

ADRESA:

Posjetite nas na društvenim mrežama:

© 2023 Zimmer Frei Forum. Sva prava zadržana. Politika privatnosti.

Dizajn by